Επιχειρηματικότητας

Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων
«Administrative Economics and Decision Systems’ Laboratory» – (ADEDS)

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου:
Ιωάννης Δημοτίκαλης,  Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστος Λεμονάκης,  Επίκουρος Καθηγητής

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Γνωστικά Αντικείμενα Εργαστηρίου: 

  • Διοικητική Επιστήμη και Οργάνωση επιχειρηματικών δομών (Management Science and Administration of Firms and Organizational structures)
  • Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα (SMEs Management)
  • Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)
  • Κοστολόγηση και Στρατηγική Διαχείριση Κόστους (Costing and Strategic Cost Management)
  • Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Corporate Social Responsibility)
  • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση (Stochastic Modeling and Simulation)
  • Χαοτικά Συστήματα και εφαρμογές (Chaotic Systems and Applications)
  • Μη Γραμμική Αναλυτική (Nonlinear Analytics)
  • Θέματα Βελτιστοποίησης και διαχείρισης πόρων (Optimization and resources management)
  • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (Operational Policies and Strategies)
  • Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών (Production and Services Management)
  • Διοίκηση Ποιότητας (Total Quality Management)
  • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems – ERPs)
  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
  • Συστήματα Διαχείρισης Εσωτερικού Ελέγχου σε Επιχειρηματικές Μονάδες, Οργανισμούς και Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις,  (Internal Auditing in Business Units, Organizations and Insurance Companies)
  • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management)
  • Ελεγκτική Επιστήμη και Φορολογία (Auditing Science and Taxation)
  • Λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας (Decisions making under uncertainty)
  • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων (Operational Research and Decisions Systems)

Κανονισμός Λειτουργίας