Οικονομικής Ανάλυσης

«Data Science, Multimedia and Modelling Laboratory» – (DataLab)

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου:ηηηηηη
Στυλιανός Παπαδάκης, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Απληρωτής Καθηγητής.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Γνωστικά Αντικείμενα Εργαστηρίου: 

  • Ανάλυση, επεξεργασία και αναπαράσταση αριθμητικών και μη αριθμητικών δεδομένων (αριθμοί, εικόνα, video, κείμενο, ήχος),
  • Υπολογιστική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση,
  • Νευρωνικά δίκτυα,
  • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα,
  • Διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων,
  • Λήψη αποφάσεων,
  • Πολυμέσα,
  • Επεξεργασία εικόνων και σημάτων,
  • Υπολογιστική όραση και αναγνώριση προτύπων,
  • Μοντελοποίηση δεδομένων,
  • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων,
  • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση παραγωγικής δομής,
  • Μοντέλα ισορροπίας εισροών-εκροών,
  • Βελτιστοποίηση μεγάλης κλίμακας,
  • Εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση.

Κανονισμός Λειτουργίας